BELEDİYEMİZE AİT EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMIŞ VE HURDAYA AYRILMIŞ 6 ADET ARACIN SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ

BELEDİYEMİZE AİT EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMIŞ VE HURDAYA AYRILMIŞ 6 ADET ARACIN SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ

T.C.
ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


BELEDİYEMİZE AİT EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMIŞ VE HURDAYA AYRILMIŞ 6 ADET ARACIN
SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ


1. Belediyemize ait olup ekonomik ömürlerini doldurarak hurdaya ayrılan 6 ( altı ) adet aracın; Belediye Encümeni tarafından 29.08.2018 tarihi Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Toplantı Salonunda 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden 40.720,80 TL bedel üzerinden Açık İhale usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2. İhalenin geçici teminat bedeli 1.250,00 TL (binikiyüzellitürklirası), ihale doküman bedeli 200,00 TL (ikiyüztürklirası) olup, ihale günü saat 14:30’a kadar Belediye Tahsilat Servisi’ne veyahut Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdinde bulunan TR91000100093205506032-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.

3. HURDA ARAÇ LİSTESİ VE MUHAMMEN BEDEL:

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli Gerçek/Tüzel Kişi İse;
Geçici Teminat Makbuzu
Vergi Levhası
Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından 2018 yılında alınmış oda kayıt belgesi,
Tebligat yapılacak adres beyan yazısını ya da son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh İlmuhaberi
Son 6 (altı) ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin adli sicil belgesi)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik fotokopisi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü.
Vekaleten ihaleye katılacak olanlar kendileri adına düzenlenmiş vekaletname ve imza sirküleri
Her sayfası imzalanmış şartname
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
Armutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

5.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar:
1- İdarenin:
a) İta Amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımları, (a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları; ( bu şahısların yönetim kurullarında olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

İDARENİN YETKİSİ:

Madde 6-

a) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
b) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları İta Amiri’nce karar tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amiri tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve iptal edilir.
c) İta Amiri’nce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde her bir İstekli, ihalede kesinleşen ihale bedelinin tamamını ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bedelini ödemeyen her bir istekliye ait ihale bozulur ve geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.7 . GENEL HUSUSLAR

1.1. İstekliler yerinde yapılacak inceleme ve tespit sonucunda ilgili tekliflerini Encümen huzurunda yapacaklardır. 
1.2. İstekliler,Armutlu Belediyesi Garaj Amirliği personeli nezaretinde hurda araçları ve araçlara ait malzemeleri yerinde inceleyebilecektir.
1.3. İstekliler, teklif vermiş olmakla; hurda malzemeyi mahallinde görmüş, hali hazır durumu ile kabul etmiş ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş olup, ayıp ve kusurlarından dolayı itirazda bulunamaz.
1.4. İstekliler satışa konu araçların tamamına teklif vereceklerdir. Verecekleri teklif hurda araçların toplam ağırlığı ile çarpılacak ve KG fiyatlarının toplamı alınarak,toplam değeri en yüksek olan teklif “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif” olarak kabul edilecek ve satış “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif” sahibine yapılacaktır.
1.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yüklenici olarak anılacaktır.

Yüklenici işe başlamadan önce Armutlu Belediyesi Tahsilat Servisine veyahut Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdinde bulunan TR91000100093205506032-5001 nolu hesaba 2.450,00 TL makbuz karşılığı kesin teminat yatıracaktır.
Madde 8 – Bu ihale ilanı 8 maddeden oluşmakta olup, www.armutlu.bel.tr adresinde, Belediyemiz İlan Tahtasında ve Armutlu Kaymakamlığı İlan Tahtasında ilan edilecektir. 


Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı

 

Sıra Nu.

Aracın Marka /Tipi ve Cinsi

MODEL YILI

RENGİ

NET AĞIRLIK

TAHMİNİ BEDEL

1

TATA TELCOLİNE 207 4X2

2005

BEYAZ

1.700 KG

1.20 TL X 1.700 Kg= 2.040 TL

2

FORD TRANSİT 330-S MİNİBÜS

2005

BEYAZ

2.070 KG

1.20 TL X 2.070 Kg= 2.484 TL

3

MERCEDES-BENZ 0 302 OTOBÜS

1980

KAHVERENGİ-KIRMIZI

8.040 KG

1.20 TL X 8.040 Kg= 9.648 TL

4

STEYR 80.73 TARIM TRAKTÖRÜ

1990

KIRMIZI-BEYAZ

2.324 KG

1.20 TL X 2,324 Kg= 2.788,8 TL

5

DODGE PD950AS DAMPERLİ KAMYON

1998

KIRMIZI-BEYAZ

10.500 KG

1.20 TL X 10.500 Kg= 12.600 TL

6

MAN SL.200 OTOBÜS

1984

KIRMIZI-BEYAZ

9.300 KG

1.20 TL X 9.300 Kg= 11.160 TL

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

 

33.934 KG

40.720,80 TL