Salı
Karla Karışık Yağmur
4°C | 5°C
Çarşamba
Hafif Kar Yağışlı
2°C | 4°C
Perşembe
Hafif Kar Yağışlı
1°C | 5°C

Yönergeler

T.C.
ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1-   Bu Yönerge Armutlu Belediyesi sınırları dahilinde Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

 Kapsam

 MADDE 2- Bu Yönerge;  Armutlu Belediyesi sınırları dahilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve Belediye tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda muhtaç oldukları belirlenen Asker Ailelerini kapsar.

 Dayanak

 MADDE 3- Bu Yönerge; 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve yardımlarla ilgili diğer mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 MADDE4-Bu Yönergede geçen;

 Belediye: Armutlu Belediye Başkanlığını

 Yönerge: Armutlu Belediyesi Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yönetmeliği

Muhtaç Kimse: Bu Yönerge kapsamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşları,

Belediye Başkanı: Armutlu Belediye Başkanını,

Belediye Meclisi: Armutlu Belediye Meclisini ifade eder.

 Yardım Koşulları

 MADDE 5-

 Asker Ailesi Yardımı: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2. maddesine göre Yardım Koşulları aşağıdakilerden ibarettir:

  1-Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba, eş, kız veya erkek kardeşi olmaları,

  2-Yardım isteyeceklerin iaşesinin(geçiminin) asker tarafından temin edilmesi,

 3-Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ve kendilerinin, ne askere gidenin geçim, vasıta ve imkanı bulunmamak. Bu şartlardan tamamını sağlayan asker ailelerine yardım yapılacaktır.

İstenen Belgeler

 MADDE 6- Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1.      Asker aylığına başvuracak (eş, anne, baba, kardeş) kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,

 2.      Belediyemiz sınırlarında ikamet edildiğine dair yerleşim belgesi,

 3.      Belediyemizce düzenlenmiş form

 a)      Beyanname,

 b)      İşyeri tespiti,

 c)      Muhtarlık onayı,

 d)     Askerlik Şubesi onayı,

 e)      İlgili makamlar tarafından doldurulması gereken bölümler,

 f)       Mutemetlik yazısı.

 MADDE 7-  Aşağıda belirtilen şartları taşıyan müracaatlar değerlendirilecektir;

 1.      Armutlu Belediyesi hudutları dahilinde ikamet etmek,

 2.      Askere giden kişinin en az 45 günü dolduktan sonra müracaat edilmiş olması,

 3.      Resmi ya da gayri resmi taşınmaz varlığının araştırılması,

 4.      Çalışma koşullarını belgelemeyenlerden beyan alınacak ve yapılacak inceleme ile doğruluğu re' sen araştırılacaktır.

 5.      Doğal afetler ve benzer mücbir sebeplerle ilçemize göç eden aileler için ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

 6.      Kısa dönem askerlik yapanların aileleri için müracaat süresi sevk tarihinden itibaren 3. ayı geçmeyecektir.

7.      Uzun dönem askerlik yapanların aileleri ise 45 günlük süre sonundan en fazla 6 ay içinde müracaat edebilecektir.

 8.      Hanede aynı zamanda birden fazla askerin bulunması halinde  bir asker için müracaat kabul edilecektir,

 9.      Gelir seviyesi tespitinde, (kiracı ise) ev kirası düşüldükten sonra;

 Hane halkı sayısı 4 ve daha az olanlarda hane gelirinin asgari ücretin net tutarı,

Hane halkı sayısı 4'den fazla olanlarda hane gelirinin asgari ücretin brüt  tutarı esas alınır   

Armutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Asker Aylığı Birimine yapılacak müracaatların bu şartlara uygun olanları, değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Müracaatların Değerlendirilmesi

 MADDE 8- Yardımlar için yapılan müracaatlarda dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler idarece ilgili kurumlardan re' sen teyit edilebilecektir.

Belediye bu konuda Kolluk Kuvveti, Defterdarlık, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muhtarlık nezdinde araştırma yapabilir. Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Belediyece ilgili kurumların kayıtlarından  istifade edilebilir.

Müracaatların değerlendirilmesi,  Asker Ailesi Yardım Birimince yapılacak tetkik ve araştırmaları takiben Belediyemiz Asker Ailesi Yardım Komisyonunca yapılır.Komisyon Başkanlıkça belirlenecek 3 memur (3 asil 3 yedek üye) ve 2 meclis üyesinden (2 asil 2 yedek üye) oluşur.Komisyon müracaat dosyalarını  kontrol ve tetkik ederek yardım yapılması ya da yapılmamasını takdir eder. Komisyonca yapılan değerlendirme sonuçları Başkanlığa, Başkanlıkça da Encümene tevdi edilerek karara bağlanır. Encümen kararına göre yardım alma hakkı kazanan asker ailesine banka kartı çıkartılır, yardım askerlik süresi boyunca devam eder.

Genel Hükümler

MADDE 8- Belediye yardımları nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni yapılabilir. Yardım yapılması devamlı, belirli aralıklarla veya defaten olabilir. Ayni ve nakdi yardımlar Belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanır. Müracaat, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarında gizlilik ve ilgililerin onurunu koruma ilkesi gözetilir.

 Özel Hükümler

 MADDE 9- Dayanak kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik işbu yönerge maddelerinde, zaman içerisinde doğacak ihtiyaca binaen değişiklik yapılabilir.

 Yürütme

 MADDE 10- Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 Yürürlük

 MADDE 11- Bu yönerge Belediye Meclisince kabulünü takiben  yürürlüğe girer. Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkındaki 3011 Sayılı Kanun m.2 hükmü gereği Armutlu Belediyesi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

 

T.C.

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTAÇ KİMSELERE SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Armutlu Belediyesi sınırları içerisinde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede bile sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, düşkün, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla, sosyal hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

 Madde 2- Bu Yönetmelik, Armutlu Belediye sınırları içersinde yaşayan yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çekenler, engelliler, doğal afet ya da felaketlerden zarar görenler; kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan inceleme neticesinde Değerlendirme Kurulunca muhtaç olduklarına karar verilen kişilere, ailelere yapılan ayni ve nakdi sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

 Hukuki Dayanak

Madde 3-  Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na, dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 a) Ayni Sosyal Yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, eğitim araç gereçleri, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

 b) Belediye: Armutlu Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Armutlu Belediye Başkanını,

ç) Belediye Meclisi: Armutlu Belediye Meclisini,

d) Değerlendirme Kurulu: Yardım taleplerini değerlendirme kurulu; Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdürü ve Belediye Meclisince seçilen iki Meclis üyesinden oluşan beş kişilik komisyonu,

 e) Geçim Seviyesi: Yardım yapılacak kişilerin hane halkı gelir seviyesi, dört (4) kişilik aileye kadar net asgari ücret, ailedeki fert sayısı dört ve üstü olanlarda hanedeki kişi başı geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar için belirlenen ücreti,

f) Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirilecek kamu kuruluşlarını,

 g) Hizmet Yardımı: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışından oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin bütününe,

 ğ) Muhtaç: Hiç bir geliri olmayan, kimsesi olmayan yaşlı, öksüz, yetim, dul, engelli, kalacak yeri olmayan insanlar ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınları,

h) Müdürlük: Armutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü,

ı) Nakdi Sosyal Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek banka kartı, alışveriş çeki vb. yardımını,

i) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımını,

j) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az yüzde 40 oranında kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

k) Yoksul ve dar gelirli: Aylık gelirleri geçim seviyesinin altında olan kişileri,

Sosyal Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

Madde 5- Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

 a) Belediye ayni, nakdi ve hizmet yardımlarında bulunabilir. Yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya üç unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

b) Sosyal Yardımların yapılabilmesi için, her yıl Belediye Bütçesine ödenek konulur.

c) Yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlara ilişkin faaliyetler Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde sosyal yardımlar alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların nakdi olmayan hibeleriyle/bağışlarıyla da yapılabilir.

d) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, eğitim araç gereçleri, barınma, ulaşım vb. tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları, hasta bezi, çocuk bezi ve hizmet yardımı vb. gibi temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasıdır.

 e) Sosyal yardımlar hane esas alınarak yapılır. Sürekli yapılan hane bazlı sosyal yardımlar öncelikle hanedeki kadına yapılır.

f) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, imkânlar doğrultusunda vatandaşa en yakın yerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir.

g) Yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımları karşılıksızdır.

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları Sosyal Yardımlardan Yararlanma Hakkı

 Madde 6- (1) Aşağıda belirtilen kişiler belediye tarafından yapılacak sosyal yardımlardan yararlanabilir: Belediye sınırları içinde ikamet eden;

a) Muhtaç, yoksul, kimsesiz, korunmasız kalmış yaşlı, düşkün ve engelli kişiler,

b) Kamuya ait ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim vb. eğitim kurumlarında ve Özel Üniversitelerde burslu olarak eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç, dar gelirli, yetim ve şehit yakını öğrenciler,

c) İlçemiz dâhilinde yangın, sel, deprem vb. afetlere maruz kalmış olup; ayni ve nakdi yardım ile sosyal hizmete ihtiyacı olduğu tespit edilen kişi ve aileler,

ç) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve / veya sosyal güvencesi olup da geçim seviyesi asgari düzeyde olup, geçinmekte zorluk çeken kişi ve aileler,

 d) Hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar,

e) Eşi cezaevinde bulunan ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan aileler ile tek ebeveynli ve ebeveyni cezaevinde olan temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda ki yetim çocuklar,

 f) Kadın Dayanışma evlerinden çıkan ve Belediye sınırları içinde ikamet eden şiddet mağduru kadınlar ile geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve güçlendirilmeleri öncelikli olan kadın ve/veya çocuklar,

 (2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, ev eşyası, sağlık, hizmet yardımı gibi temel nitelikte ki sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Madde 8- (1) Sosyal Yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 a) Dilekçe,

b) Müdürlüğe Başvuru Formu (İlk defa yapılan başvurularda aranır.)

c) Nüfus Kayıt Örneği,

ç) Muhtardan Onaylı İkametgah

d) Muhtar tarafından verilecek Muhtaçlık Belgesi

e) Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, öğrenci belgesi, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

 (2) Müdürlükçe gerekli hallerde durum tespiti için Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Cumhuriyet Baş Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında da inceleme yapılır/yaptırılır.

(3) Belediye Başkanının uygun görmesi halinde Zabıta Amirliği personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilen sokakta kalmış, kimsesiz ve düşkünlere bu Yönetmelikten istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin belediyemiz sınırları içinde yardım yapılabilir. Bu fıkraya göre yapılacak yardımlar, bir yıl içinde yapılan sosyal yardımların %20’sini geçemez.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 9-  Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri, bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak, yerinde inceleme yapılarak Değerlendirme Kuruluna havale edilir. Değerlendirme Kurulu ‘Sosyal İnceleme Raporu’ düzenler ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesinin (n) fıkrasına göre nihai kararı vermek ve yardım miktarını belirlemek üzere Belediye Başkanı’na sevkeder.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Değerlendirme Kurulunun Yönetimi, Denetimi, Giderin Gerçekleştirilmesi

Harcama Talimatı ve Harcama Yetkilisi

 Madde 16- Bütçenin hanehalkına yapılan transferler ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür ve harcama yetkilisi Belediye Başkanı’dır. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Ödeme Yapılacak Kişiler

Madde 19-  Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi sosyal yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre kendisine veya velisine veya vasisine Belediye Tahsilat Servisinde imza karşılığında yapılabilir yada banka hesabına yatırılabilir.

Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi

Madde 21-  (1)Ayni, nakdi ve hizmet yardımı hizmetlerinin yürütülmesinde, uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal yardımlara ait gider belgelerinin hazırlanmasında, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre işlem yapılır. Mali Hizmetler Müdürlüğünce karar defteri tutulur.

 (3) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer Belediyelerden, Muhtarlıklardan veya Kaymakamlıklardan yardım alınıp alınmadığına dair bilgi istenebilir.

Denetim

Madde 22- Sosyal yardımlara ait giderler 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun denetimine tabidir. Söz konusu hesaplar Belediye hesapları içinde Belediyenin Muhasebe yetkilisince Sayıştay denetimine sunulur.

Yürütme

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Armutlu Belediye Başkanı yürütür.

Yürütme

MADDE 27-  Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulünü takiben  yürürlüğe girer. Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkındaki 3011 Sayılı Kanun m.2 hükmü gereği Armutlu Belediyesi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

 

Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi