Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 02/07/2018 tarihinde pazartesi günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Belediyemiz Sosyal Tesisine İlişkin Alınan 97 Nolu Encümen Kararının Onaylanması Teklifi'nin Görüşülmesi
4-İlçemizdeki Otel-Motel ve Pansiyonlardan Aylık Su Tesis Bakım Ücretinin Alınması ve Ücretinin  Belirlenmesi Teklifi'nin Görüşülmesi
5-İlçemizde Vatandaşlarca Binalarına Alımı Talep Edilen Çöp Konteyner Bedeli'nin  Belirlenmesi Teklifi'nin Görüşülmesi
6-İlçemiz Şehiriçi Toplu Taşıma Ücret Tarifesi ve Güzergahlarının  Güncellenmesi Teklifi'nin   Görüşülmesi
7-İlçemiz Yatırım Programları Kapsamında Yer Alan Asfalt Yol Yapım Çalışmaları İçin İller   Bankası A.Ş.'den Kredi Talebinde Bulunulması Teklifi'nin Görüşülmesi
8-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu   Teklifi'nin Görüşülmesi
9-Kapanış
 
Mehmet BİRKAN
     Belediye Başkanı

2018 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ


Meclis ve Belediye Başkanı        : Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler          : Tamer BOSTANCI, Cengiz ARSLAN, Şerif Yaşar AYDINER,
                                                        Erkan VAROL,İbrahim  KARABACAK, Erol AKDOĞAN                       
Toplantıya Katılmayan Üyeler  : Mehmet Ferruh KARADENİZ, Önsel AKTUĞ, (Mazeretlerini bildirdiler)
                                                      Mehmet KORSAN
Gündem Dışı Öneriler: Gündem dışı bir konu önerisinin gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinden sonra gündeme eklenerek görüşülmesine karar verildi.(oybirliği)
Alınan Karar Sayısı                    :  7

Karar  No:78-Bir önceki toplantı kararları düzenlendiği şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:79-Belediyemiz Sosyal Tesisi ile ilgili alınan 94 sayılı Encümen Kararının onaylanmasına, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:80-İlçemizde bulunan otel motel ve pansiyonlardan aylık su tesisi bakım ücreti alınması ve ücretinin belirlenmesi teklifinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:81- İlçemizde katı atıkların toplanması işleminde kullanılan çöp konteynerlerinin, vatandaşlarca, oturmuş oldukları binaların önünde kullanılmak üzere alımı talep edilmektedir.Talebin karşılanması için Belediyemizce alınan çöp konteynerlerinin bir tanesinin maliyeti 680,00-TL+KDV olup, talep eden vatandaşlara verilecek olan çöp konteyner bedelinin belirlenmesi teklifi'nin, yukarıda belirtilen maliyet bedeli de göz önünde bulundurularak,bir adet çöp konteyner bedelinin 900,00-TL olarak belirlenmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:82-İlçemiz şehiriçi toplu taşıma güzergahları ve bu güzergahlara ilişkin ekte belirtilen ücret tarifelerinin belirlenmesi teklifinin, Trafik Komisyonuna havale edilmesine, ayrıca Meclis Üyesi Tamer BOSTANCI tarafından gündem dışı konu olarak gündeme eklenmesi talep edilen ve meclis gündemine eklenmesi kararlaştırılan; İlçemiz Okul Caddesi üzerinde bulunan işyerleri önündeki ceplere kısa süreli(15 dk) park uygulaması yapılması teklifinin de,Trafik Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.(oybirliği)
Karar No:83-İlçemiz yatırım programları kapsamında yer alan asfalt yol yapım çalışmalarının yapımı v.b.gibi çalışmalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 3.750,000,00.-(üçmilyonyediyüzellibin)TL kredi kullanılmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN'ın yetkili kılınmasına oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Erol AKDOĞAN kredi talebinin reddi yönünde oy kullandı).
Karar No:84-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve ilavesi teklifinin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,karar verildi.(oybirliği)  
Armutlu Belediye Meclisi Temmuz Ayı 1.Birleşim Toplantısı, 02/07/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı

2018 YILI TEMMUZ AYI 2.BİRLEŞİM TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı            : Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler :Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ,Cengiz ARSLAN, Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL,İbrahim  KARABACAK, Erol AKDOĞAN ,Mehmet KORSAN                                                     
Toplantıya Katılmayan Üyeler      : Önsel AKTUĞ, (Mazeretini bildirdi.)                                                 
Alınan Karar Sayısı                           : 3
Karar  No:85-02/07/2018 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin hazırlanan Komisyon Raporu,okunarak, Meclise arz edilmiş olup, Raporun hazırlandığı şekli ile kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Mehmet KORSAN,su ücretlerinde indirime gidilmesi gerektiğini belirterek red yönünde oy kullandı.)  İlçemizde yaz döneminde başlayan nüfus yoğunluğu sebebiyle su sıkıntısının yaşanmaya başlanması, vatandaşlarımız tarafından su kullanımında tasarrufa gidilmesinin teşvik edilmesi amacıyla,  su ücret tarifemizde yeniden düzenleme yapılması düşünülmüş olup,
            01 Haziran 2018- 31 Ağustos 2018 Tarihleri arası ,
                Meskenler için 1 ton(m3) su kullanımında 4,00(Dört)-TL alınmasına,
                İş yerleri için 1 ton(m3) su kullanımında 5,00(Beş)-TL alınmasına,
                Şantiyeler için 1 ton(m3) su kullanımında 7,00(Yedi)-TL alınmasına,
                Resmi Kurumlardan da 1 ton(m3) su kullanımında 4,00(Dört)-TL alınmasına,
                01 Eylül 2018-31 Aralık 2018 Tarihleri arası,
                Meskenler için 1 ton(m3) su kullanımında 3,00(Üç)-TL alınmasına,
                İş yerleri için 1 ton(m3) su kullanımında 4,50(DörtLiraElliKuruş)-TL alınmasına,
                Şantiyeler için 1 ton(m3) su kullanımında 7,00(Yedi)-TL alınmasına,
                Resmi Kurumlardan da 1 ton(m3) su kullanımında 3,00(Üç)-TL alınmasına,
Alınan meclis kararı ile uygulanmakta olan elektronik sayaca geçişlerde kullanılmakta olan %20 indirim uygulamasının kaldırılmasına, İlçemizdeki tüm meskenler,işyerleri,otel,motel ve pansiyonlardan alınmakta olan"Tesis Bakım Ücreti"nin ilgili mevzuat gereği kaldırılmasına,  suyun m3 birim fiyatının %50'si oranında  "Atık Su Ücreti " alınmasına ve bu bedelin faturalara yansıtılmasına, İkametgahı İlçemizde bulunması şartıyla su abone sahibi olmamakla birlikte konaklanan meskende birinci derece engelli yakını bulunan bu kişi/kişilerin bakımını üstlenen ve kiracı olarak ikamet edenler ile İlçemizde konutu bulunan gazi,gazi eşleri ile şehit eşleri ve şehit anne ve babasının da talep etmesi durumunda ikamet şartı aranmaksızın gerek abone sahibi gerek kiracı olması halinde %50 indirim hakkından yararlandırılması,Gazi, gazi ve şehit ailelerinden (anne, baba, eş ve çocuklar ayrı evlerde yaşıyor olsalar dahi)  ve şantiye aboneliklerinden atık su ücreti alınmaması,ayrıca,Su, Tesis Bakım Ücreti,Ücret İndirimi ve Atık Su Ücreti ile ilgili daha önce alınan tüm meclis kararlarının iptaline ve tüm bu uygulamalara 17/07/2018 tarih itibarı ile geçilmesine karar verildi.
Karar  No:86- 02/07/2018 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında Meclis İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin hazırlanan Komisyon Raporu,okunarak, Meclise arz edilmiş olup, Raporun hazırlandığı şekli ile kabulüne, Yalova ili 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri gereği; İMPO İMAR A.Ş. tarafından yapılan İlçemize ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi ve revizyonu ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilavesi ve revizyonu teklifinin kabulüne ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Armutlu Belediye Meclisinin 13/07/2018 Tarihli Temmuz Ayı 2.Birleşim Toplantısında oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Erol AKDOĞAN çekimser yönde oy kullandı.)  

Karar  No:87-02/07/2018 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin hazırlanan Komisyon Raporu,okunarak, Meclise arz edilmiş olup, Raporun hazırlandığı şekli ile kabulüne,Armutlu Belediye Meclisinin 13/07/2018 Tarihli Temmuz Ayı 2.Birleşim Toplantısında oybirliği ile karar verildi.      
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜZERGAHLARI VE ÜCRET TARİFESİ
G Ü Z E R G A H                                                                   FİYAT  TARİFESİ
İHLAS TATİL KÖYÜ- HASTANE                                          3,50  TL
YILANDAR – HASTANE                                                      3,50  TL
İSKELE – HASTANE                                                            3,00 TL
ARMUTLU MERKEZ-HASTANE                                         1,00  TL
İHLAS-İSKELE-ARMUTLU MERKEZ                                  3,00  TL
YILANDAR-İSKELE-ARMUTLU MERKEZ                          3,00  TL
İHLAS KAPLICA                                                                  4,00  TL
YILANDAR- KAPLICA                                                         4,00  TL
YILANDAR-BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ                     4,00  TL
İHLAS-BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ                             4,00  TL
İSKELE-BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ                           3,50  TL
ARMUTLU MERKEZ-BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ      1,00  TL                                    
ARMUTLU MERKEZ-KAPLICA                                            2,50 TL         
İHLAS-İSKELE                                                                     2,50 TL
YILANDAR-İSKELE                                                              2,50 TL
İNDİ-BİNDİ                                                                            2,50 TL olarak belirlenmesinin kabulüne,
 
Ayrıca İlçemiz Okul Caddesi üzerinde bulunan işyerleri önlerinde bulunan ceplere kısa süreli(15dk.) park uygulaması yapılmasının kabulüne karar verildi.
Armutlu Belediye Meclisi Temmuz Ayı 2.Birleşim Toplantısı, 13/07/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
                                                                                                                                                         
 Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı
 


 
 DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi