Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 04/05/2018 tarihinde  cuma günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda mayıs ayı olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Yeniden Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi
4-Belediyemiz 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Eki Cetvellerinin Görüşülmesi
 5-Belediyemiz Sosyal Tesisi ve İktisadi İşletmesine Gelen Şehit ve Gazi Ailelerine İndirim Uygulaması Yapılması Hususunun Görüşülmesi.
6- Meclis Üyesi İbrahim KARABACAK'ın 25/04/2018 Tarih ve 990 Sayılı Dilekçesinin Görüşülmesi
7- Belediyemiz 586 Ada 4 Parsel  ile  587 Ada  3 Parselin Bulunduğu Alanlarda İmar Planı Tadilatı Yapılması Teklifi'nin Görüşülmesi. 
8- 01/09/2014 Tarih ,65 Sayılı Belediye Meclis Kararımızla Yapılan İmar Planı Tadilatı'nın Mahkeme Kararı İle İptaline Karar Verildiğinden, Bu Hususta Gereken İşlemin Yapılması Teklifi'nin Görüşülmesi     
9-Kapanış
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı
 
2018 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
Meclis ve Belediye Başkanı     : Mehmet BİRKAN
Toplantıya Katılan Üyeler        Tamer BOSTANCI,Cengiz ARSLAN,Şerif Yaşar AYDINER,
                                                      Erkan VAROL, Erol AKDOĞAN, Mehmet KORSAN
Toplantıya Katılmayan Üyeler : Mehmet Ferruh KARADENİZ(mazeretini bildirdi.)
                                                      İbrahim KARABACAK (mazeretini bildirdi.)
                                                      Önsel AKTUĞ (mazeretini bildirdi.)
Gündem Dışı Öneriler                Gündem dışı iki önerinin gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinden sonra gündeme eklenerek görüşülmesine karar verildi.(oybirliği)
Alınan Karar Sayısı                     9
 
Karar  No: 59-Bir önceki toplantı kararları düzenlendiği şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No:60-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, bundan sonra yapılacak olan meclis toplantılarının her ayın ilk mesai günü saat:15:00’de yapılmasına karar verildi.(oybirliği)  
Karar No: 61-5393 Sayılı Belediye Kanununun 61.maddesi gereğince mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken; 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve eklerinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.(oybirliği)
Karar No:62-Belediyemiz Sosyal Tesisi ve İktisadi İşletmesine müşteri olarak gelen Şehit ve Gazi Ailelerinin bu durumu belgelendirmeleri halinde, talep edilen menüde toplam %20 oranında indirim uygulaması yapılmasına karar verildi.(oybirliği)
Karar No:63-Meclis Üyesi İbrahim KARABACAK’ın Encümen Üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine, yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) bendi uyarınca,1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Meclis Üyesi Cengiz ARSLAN seçildi.(oyçokluğu)
Karar No:64- İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, 586 ada 4 parsel ile 587 ada 3 parselin bulunduğu alanlarda imar planı tadilatı yapılması talebini içeren teklifin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine  karar verildi.(oybirliği)
Karar No:65- 03/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Bursa 1.İdare Mahkemesi'nin Kararı ile İlçemiz Yalıüstü Mevkii  464 ada 2 sayılı(eski sayısı 5935) parselde, 01/09/2014 tarih 65 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile yapılan imar planı tadilatı'nın iptaline karar verildiğinden dolayı, bu hususta gereken işlemin yapılması teklifi'nin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.(oybirliği)
Karar No:66-İlçemizde yapılacak olan kadastro yenileme çalışmaları kapsamında Bayır ve Karşıyaka Mahalleleri için, Belediyemiz Meclisince seçimi yapılması gereken toplam beş kişinin belirlenmesi hususunda vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmış olup, Bilirkişilik görevinin yapılması için takdir edilen ücretin alınan sorumlulukla mukayese edildiğinde tatminkar olmaması nedeniyle, vatandaşlarımızın bu göreve seçilmek istemediklerinden, seçim yapılamamıştır.İlgili mevzuat gereği Bilirkişi seçiminin resen yapılmasına  karar  verildi.(oybirliği)  
Karar No:67- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömürlerini tamamlamaları nedeniyle trafikten çekilmesi kararı alınan, toplam 5 Belediyemiz Hizmet Aracının, ilgili mevzuat gereği Makina Kimya Endüstrisinden de alış fiyat bilgisi alınarak satışına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi. (oybirliği)
 
Armutlu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1.Birleşim Toplantısı , 04/05/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,
Mayıs Ayı 2.Birleşim Toplantısının 11/05/2018 Tarihinde yapılmasına karar verildi.Toplantı, Meclis Başkanının  kapanış konuşması ile sona erdi.
                                                                                         
                                                                                                                                                     Mehmet BİRKAN
                                                                                                                                                     Belediye Başkanı
 
 
 
2018 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı        : Mehmet BİRKAN
 
Toplantıya Katılan Üyeler          : Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ, İbrahim KARABACAK,
                                                       Şerif Yaşar AYDINER,Erkan VAROL,Önsel AKTUĞ,Erol AKDOĞAN,
                                                       Mehmet KORSAN
 
Toplantıya Katılmayan Üyeler  : Cengiz ARSLAN(mazeretini bildirdi.)
Alınan Karar Sayısı                   : 3
Karar  No: 68- 2017 Yılı Bütçe  Kesin Hesabı ve Eki Cetveller, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olup, Komisyon Raporu ve eki cetveller gider, gelir ve eki cetvellerin tek tek maddeler halinde okunması halinde oylamaya  sunuldu. 2017 Yılı Bütçe  Kesin Hesabı ve Eki Cetvellerinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun düzenlendiği şekli ile kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Önsel AKTUĞ,Mehmet KORSAN ve Erol AKDOĞAN giderlerin gelirlerin oldukça üzerinde olması ve bu sebeple bütçe denkliğinin sağlanmadığı gerekçesiyle, giderlerin oylandığı kısımda red yönünde oy kullandılar.)  
Karar No: 69-Meclis İmar Komisyonu Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi sonucu; Komisyon Raporunun düzenlendiği şekli ile kabulüne,İMPO İmar A.Ş. tarafından hazırlanan İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, 586 ada 4 parsel ile 587 ada 3 parselin bulunduğu imar adalarında imar planı tadilatı yapılması teklifinin kabulüne ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verildi.  
Karar No: 70-Meclis İmar Komisyonu Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi sonucu; Komisyon Raporunun düzenlendiği şekli ile kabulüne, Bursa 1.İdare Mahkemesi'nin Esas No:2015/237 Karar No:2017/2 Sayılı Kararına istinaden, İlçemiz Bayır Mahallesi,Yalıüstü Mevkii  464 ada 2 sayılı(eski sayısı 5935) parselde yapılan imar planı tadilatına esas 01/09/2014 tarih 65 sayılı Belediye Meclis Kararımız ve bu işleme dayalı düzenlenen 17/10/2014 tarih 59 sayılı yapı ruhsatının iptaline; 464 ada, 2 sayılı parselin bulunduğu alanda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak yeniden imar planı çalışması yaptırılmasının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.  
Armutlu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2.Birleşim Toplantısı, 11/05/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantı , Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
                                                                                            

Mehmet BİRKAN
 Belediye Başkanı
 

DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi