Salı
Çok Bulutlu
14°C | 20°C
Çarşamba
Hafif Yağmur
15°C | 18°C
Perşembe
Sağanak Yağışlı
9°C | 10°C

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 01/08/2018 tarihinde çarşamba günü saat 15:00'de Meclis Toplantı Salonunda ağustos ayı olağan toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Baz İstasyonlarına İlişkin Gelir Getirici Projeler Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılması Hususunda Yetki Verilmesi Teklifi'nin Görüşülmesi
4-Ecrimisil Bedel Tespiti Yapılması Teklifi'nin Görüşülmesi
5-Belediyemiz Tarafından Satışı Yapılmakta Olan Elektronik Su Sayaçlarının Fiyatlarının Güncellenmesi Teklifi'nin Görüşülmesi
6-Belediyemiz 53-MLD Pafta, 173 Ada, 14 Parsel Sayılı Taşınmazın Bulunduğu Alanda İmar  Planı Tadilatı Yapılması Teklifi'nin Görüşülmesi
7-İlçemizde İsimleri Olmayan Cadde ve Sokaklara, Numarataj İşlemi Yapılması Kapsamında  İsim Verilmesi Teklifi'nin Görüşülmesi
8-Muhtarlıklar Müdürlüğünün Adının Muhtarlık işleri Müdürlüğü olarak Değiştirilmesi ve Hazırlanmış Olan Müdürlük Yönetmeliğinin Görüşülmesi
9-13/07/2018 Tarih ve 86 Nolu Meclis Kararı ile Onanan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi
10-Kapanış
 
Mehmet  BİRKAN
Belediye Başkanı

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
 
Meclis ve Belediye Başkanı         : Mehmet BİRKAN
 
Toplantıya Katılan Üyeler :Tamer BOSTANCI, Mehmet Ferruh KARADENİZ,Cengiz ARSLAN,  Şerif Yaşar AYDINER, Erkan VAROL,İbrahim  KARABACAK, Erol AKDOĞAN , Önsel AKTUĞ,
                                                      
Toplantıya Katılmayan Üyeler    : Mehmet KORSAN (Mazeretini bildirdi.)
                                                     
Gündem Dışı Öneriler                   :Gündem dışı iki önerinin gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinden sonra gündeme eklenerek görüşülmesine karar verildi.(oybirliği)
 
Alınan Karar Sayısı                     : 10
 
Karar  No: 88- Bir önceki toplantı kararları düzenlendiği şekliyle kabul edildi.(oybirliği)
Karar No: 89- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.07.2018 tarih ve 83897781-301.03-E.559 sayılı yazısında belirtilen teklif, Meclis Üyelerince müzakere edilerek; ilgili yazının (a) 13 Ekim 2009 tarih ve 27375 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanıp yürürlüğe giren 2006/129 Esas 2009/121 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, (b) 30 Aralık 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 2010/66 Esas ve 2010/91 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ve (c) 3194 Sayılı İmar Kanunu doğrultusunda Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlar ve açık alanlarda halihazırda kurulmuş olan GSM Baz İstasyonları, GSM Operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının (Baz İstasyonlarını ve Small Cell planlamaları) incelenmesinde, bulunan baz istasyonlarının kurumlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödemedikleri, fiber optik kabinlerin işgal ettiği alanlara ilişkin işgaliye bedellerinin ödenmediği, fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda alınmayan işgaliye bedeli ve geçiş hakkı bedellerinin hesaplanması için gereken teknik çalışmaların yapılması, ilgi Anayasa Mahkemesi kararları ve mer’i mevzuat hükümlerine aykırı konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti ve bunlar ile ilgili yasal sürecin başlatılması konularında çözümler üretmek, projeler hazırlamak ve belediyemiz personeline farkındalık yaratacak eğitimler vermek amacı ile konusunda uzman kişi, şirket ve hukuk büroları ile sözleşme yapılmasına dair Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:90-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.07.2018 tarih ve 83897781-301.03-E.566 sayılı yazısında belirtilen teklif, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup;İlçemiz genelinde mobil verici istasyonları,mobil meteoroloji istasyonları,canlı yayın araçları, çevre estetiğini bozan hurda araçlar v.b.gibi Belediyemizden izinsiz olarak fuzuli işgal yapan kurum ve kuruluşlara uygulanmak üzere günlük ecrimisil bedelinin belirlenmesi hususunda, bir meclis üyesi iki belediye personeli olmak üzere üç kişiden oluşun Ecrimisil Bedel Tespit Komisyonu kurulmasına ve bu  komisyonda üye olarak görev almak üzere, Meclisçe  yapılan açık oylama sonucu Meclis Üyesi Önsel AKTUĞ'un seçilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:91-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 83897781-301.03-E.569 sayılı yazısında belirtilen teklif,Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup;Belediyemiz deposunda bulunan elektronik(akıllı) su sayaçlarının talep halinde satışının yapılmasına ve satış fiyatının 300,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli meclis toplantısında alınan 76 sayılı meclis kararında elektronik(akıllı) su sayaç fiyatlarındaki son zamlar dikkate alınarak ve kamu yararı göz önünde bulundurularak yeniden düzenleme yapılmasına ve bu hususta alınan 01/06/2018 tarih ve 76 sayılı meclis kararının uygulamasının kaldırılmasına, elektronik(akıllı) su sayaç satış fiyatının 360,00-TL olarak yeniden belirlenmesine ve uygulamaya 06/08/2018 tarih itibarı ile geçilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:92-Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 68763981-301.03-E.839 sayılı yazısında belirtilen; İlçemiz 50.Yıl Mahallesi, 53-MLD Pafta, 173 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın sahibi tarafından İMPO İMAR A.Ş. planlama ofisine hazırlatılan imar planı tadilatı yapılması talebini içeren teklifin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:93- Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 68763981-301.03-E.838 sayılı ekli yazısında;İmar Barışı düzenlemesi kapsamında İlçemizde, yapı kayıt belgesi alan binaların numarataj sisteminden işlem yapabilmesi için bu binaların bulunduğu cadde ve sokaklara isim verilmesi gerektiği belirtilmiş olup,bu kapsamda yazı ekinde sunulan krokide belirtilen;İlçemiz Bayır Mahallesi 7378 sayılı parselin önünde bulunan ismi bulunmayan sokağa Zeytin Sokak,Bayır Mahallesi 1518 sayılı parselin önünde bulunan diğer ismi bulunmayan sokağa ise Özbek Sokak ismi verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "n" bendi uyarınca kabulüne ve yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına,onaya müteakip kararın yürürlüğe girmesine, karar verildi.(oybirliği)
 
 
Karar No:94-Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 21361275-301.03-E.291 sayılı ekli yazısında;İçişleri Bakanlığının, 2015/8 sayılı genelgesi gereği, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla,02/03/2018 Tarih ve 45 Sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olun Muhtarlıklar Müdürlüğünün isminin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ve yazı ekinde sunulan "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin  hazırlandığı şekli ile kabulüne ve kabule müteakip, Belediyemiz internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine,karar verildi.(oybirliği)
Karar No:95-Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarih ve 68763981-301.03-E.870 sayılı  yazısında belirtilen; Belediye Meclisimizin 13/07/2018 tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanarak 18/07/2018 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarına bir aylık askı müddetinin bitim tarihi olan 17/08/2018 tarihine kadar verilecek olan itiraz dilekçelerinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onbeş gün içinde incelenerek karara bağlanması konusunun, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:96-Gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinin akabinde Belediye Başkanının önerisi ile gündeme eklenen gündem dışı konuların ilki olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne kurumsal ve fonksiyonel kod verilmesi teklifinin görüşülmesine geçildi.02/03/2018 tarih ve 45 nolu Belediye Meclis Kararımız ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Elektronik Kamu Bilgi Yönetim sisteminden-DETSİS(Kaysis)birim tanımlamasının yapılabilmesi için Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün  kurumsal ve fonksiyonel kodunun,hazırlandığı şekli ile onaylanmasının kabulüne, karar verildi.(oybirliği)
Karar No:97-Gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesinin akabinde Belediye Başkanının önerisi ile gündeme eklenen gündem dışı konuların ikincisi olan,İlçemizde bulunan apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarına su aboneliği yaptırılması teklifinin görüşülmesine geçildi.İlçemizde bulunan apartman ve sitelerin (daha önce yaptırılmış olan ortak kullanım alanı su aboneliklerinin hariç tutularak uygulamanın devamına) ortak kullanım alanı su aboneliği yaptırılması aşamasında, apartman ve sitelerin bu hususta; apartman yada sitelerine ilişkin ya resmi yönetim kurulu kararı almaları ya da noter onaylı karar defterlerine bu hususu yazdırmaları veya tüm maliklerden yazılı onay alarak ortak kullanım su aboneliğini yaptırmalarına, ücretinin ise meskenler için belirlenen ücretle aynı olmasına ve uygulamaya 08/08/2018 tarih itibarı ile geçilmesine, karar verildi. (oybirliği)
Armutlu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 01/08/2018 Tarihinde gerçekleştirilmiş olup,Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.
 
                                                                                                   
                                                      
Mehmet BİRKAN
Belediye Başkanı


2018 YILI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
 
Belediye  Meclisimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin ek fıkrası uyarınca ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 17/08/2018 tarihinde cuma günü saat 14:00'de Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.
GÜNDEM
1-Açılış  ve Yoklama
2-Bir Önceki Meclis Toplantı Kararlarının Görüşülmesi
3-Meclis İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
4-Yurtdışı Çıkış İzni Teklifinin Görüşülmesi
 5-Kapanış

Mehmet  BİRKAN
Belediye Başkanı
 


DİĞER KARARLAR
 • 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

  2018 YILI OCAK AYI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi