Pazar
Yağışlı
5°C | 7°C
Pazartesi
Yağışlı
5°C | 11°C
Salı
Yağışlı
6°C | 7°C

KİRALAMA

KİRALAMA

Konu KİRALAMA
İhale Tarihi 16/08/2017
İhale Kayıt No 16.08.2017
İhale Türü KİRALAMA
Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ MÜDÜRŞÜĞÜ
İhale Durumu Sonuçlanmadı

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

 

        İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Armutlu Meydanı  No:1 adresinde Belediye Hizmet Binasında bulunan ve binanın ana girişinin sağ tarafında zemin katındaki 118,18 m2 büyüklüğündeki 3(üç) adet büro ve büroların altına isabet eden 129,18 m2 büyüklüğündeki bodrum kat kamu hizmeti amaçlı  kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulü 10(on) yıl süreli kiraya verilecektir.

 

İhale 16.08.2017 Çarşamba  günü saat 15.00 de, Belediye başkanlık Odasında, Belediye İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

 

Kiraya verilecek sözkonusu büroyu kiralayacak şahıslar burayı ticarethane (bakkal, market, manav, büfe, çay ocağı, kantin, lokanta, emlakçı vb. gibi amaçlarla kullanamayacaktır. Kiralanacak büroda kamu hizmeti verilecektir.

 

 

İşin muammen bedeli 3.000,00.-(üçbin)TL + KDV olup,  İşin geçici teminatı 2.500,00.(ikibinbeşyüz)TL dır.

 

Geçici teminat ihale günü saat 14.30’a kadar Armutlu Ziraat Bankasında Armutlu Belediyesinin hesabına veya Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.

 

İsteklilerde aranacak şartlar ve belgeler :

a.       Nüfus cüzdan Fotokopisi, Kamu Hizmeti Veren Kurum Belgesi 

b.      İkametgah belgesi,

c.       Tebligat için adres beyanı

d.      İmza sirküleri,

e.       Belediyemize borcu olmadığına dair  alınacak resmi yazı.

f.       Geçici teminat yatırdığına dair makbuz.

 

İbraz etmeleri gerekmektedir.

   

1-      Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Yazı İşleri Servisinden ve ayrıca www.armutlu.bel.tr. adresinden temin edilebilir. 

GAYRİMENKUL İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

 

1-  İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Armutlu Meydanı  No:1 adresinde Belediye Hizmet Binasında bulunan ve binanın ana girişinin sağ tarafında zemin katındaki 118,18 m2 büyüklüğündeki 3(üç) adet büro ve büroların altına isabet eden 129,18 m2 büyüklüğündeki bodrum kat kamu hizmeti amaçlı  kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulü 10(on) yıl süreli kiraya verilecektir.

 

1-      İhale 16.07.2017 Çarşamba  günü saat 15.00 de, Belediye başkanlık Odasında, Belediye İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda (ikinci defa) yapılacaktır.

 

2-      İşin muammen bedeli 3.000,00.-(üçbin)TL + KDV olup,  İşin geçici teminatı 2.500,00.(ikibinbeşyüz)TL dır.

 

3-      İhaleyi müteakip kira başlangıcı  sözleşme tarihi  olarak kabul edilecektir. Kiralama işlemi gerçekleştiği takdirde sözleşme  17.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılacaktır.

 

4-       Aylık kira bedeli her aybaşında ilk 5(beş) gün içerinde ödenecektir.  Kira bedeli ilgili ayın 5’ine kadar Belediyenin Armutlu Ziraat Bankasındaki 5506032-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.  Gecikme halinde aylık % 10(yüzdeon) gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Bir kira bedelinin ödenmemesi halinde o kira yılına ilişkin tüm kira bedelleri muaccel hale gelir. Bu halde kiraya veren tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla kira akdini feshebilecektir.

 

5-      İhaleyi müteakip sözleşme yapılmadan önce ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarın kesin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.

 

6-      Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra ikinci yıldan itibaren kira bedelinde ÜFE oranında artış yapılacaktır.

 

7-      Isıtma gideri bedeli olarak;  Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında olmak üzere toplam 6 ay süreyle işyerinin m2 büyüklüğüne göre aylık ücret ısıtma gideri bedeli alınacak olup, bu ücretin m2 si 1,00.-(bir)TL olarak uygulanacaktır.  Isıtma bedeli ilk yıl aynı kalıp, ilerleyen yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranına göre artırılacaktır.

 

 

8-      Kiraya verilecek sözkonusu büroyu kiralayacak şahıslar burayı ticarethane (bakkal, market, manav, büfe, çay ocağı, kantin, lokanta, emlakçı vb. gibi amaçlarla kullanamayacaktır. Kiralanacak büroda kamu hizmeti verilecektir.

 

9-      İhaleden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kiracıya  aittir.

 

10-  İsteklilerin ihale günü saat 14.30 a kadar Belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

1

 

Sayfa : 2

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

1-  İşyerinde Belediyeden izinsiz tadilat yapılamaz. Belediyemizden alınacak onaya istinaden yapılacak tadilatların tüm masrafları kiracıya ait olacaktır.  Yazılı şartlara aykırı şekilde tadilat yapılması kiralayana bildirimsiz derhal fesh hakkı verir. İzinsiz yapılan tadilat ve tamiratlar nedeniyle kiracı, kiraya verenin uğradığı her türlü zararı ilk talepte ve derhal ödeyeceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.

 

2-   Kiracı işyerini ikinci bir şahsa devredemez ve kiraya veremez. Ve/veya üçüncü şahıslara kullandıramaz. 

 

3-   İşyerine ait ÇTV, su, elektrik gibi giderler kiracıya ait olup,  kiracı tüm bu vergi ve giderlerle ilgili abone sözleşmelerini kendi adına yaptıracak ve bu konularla ilgili masraflar kiracı tarafından ödenecektir.

 

 4-  Sözleşmeyi müteakip; kiracı kiralananı kendi mülkü gibi iyi bir şekilde kullanmaya ve kira müddetinin sonunda aldığı şekilde kullanıma hazır, badana ve boyası yapılmış halde noksansız olarak kiraya verene teslim edecektir.

 

5-   Belediyemize borcu olan kişiler ihaleye katılamazlar.

.  

 6-  Kiracı kiralayanın yazılı muvafakati ile kiralananın projesine aykırı olmayacak ve esaslı surette sayılmayacak şekilde tadilat ve tamirat yapabilir. Bu tadilat ve tamirat için kiracının bedeli talep; ya da kiradan indirim hakkı yoktur.

 

 7-  Kira sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu     hükümleri uygulanır.

 

 8-  Kira sözleşmesinin uygulamasından doğacak ihtilaflarda Gemlik Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

9-  Özel şartlarda yapılması gerekli görülen değişikliklerde, ilavelerde Belediye Encümeni yetkilidir.

 

      İş bu şartname 11(onbir) genel, 9(dokuz) özel şart olmak üzere toplam 20(yirmi) maddeden ve 2(iki) sayfadan müteşekkil olarak hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

 

 

 

 

DİĞER İLANLAR
 • 16 Ağustos

  KİRALAMA

  KİRALAMA
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 16/08/2017
  İhale Kayıt No 16.08.2017
  İhale Türü KİRALAMA
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ MÜDÜRŞÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi