Pazartesi
Az Bulutlu
19°C | 32°C
Salı
Sıcak
20°C | 36°C
Çarşamba
Sıcak
23°C | 36°C

Armutlu İlçe Merkez Hamamlarının Kiraya Verilmesi (ikinci defa ihalesi)

Armutlu İlçe Merkez Hamamlarının Kiraya Verilmesi (ikinci defa ihalesi)

Konu Hamam İhalesi
İhale Tarihi 06/07/2017
İhale Kayıt No 1
İhale Türü 2886 sayılı Devlet ihale kanunu
Müdürlük / Birim Yazı işleri Müdürlüğü
İhale Durumu SonuçlanmadıBELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN


 

      Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Karşıyaka Mahallesi Ilıca Sokakta mevcut  2 adet hamam  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile Sözleşme tarihinden başlamak üzere 3 yıl müddetle  kiraya verilecektir. Bu husustaki ikinci defa ihale 06.07.2017  Perşembe günü saat 15.00’de belediyemiz ihale komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

1-       Bir adedi erkeklere ve bir adedi de bayanlara mahsus olmak üzere 2 adet hamam mevcut olup, kullanılır durumdadır.

2-      İhaleye çıkış bedeli yıllık (2017 yılı) 120.000.-(yüzyirmibin) TL olup, geçici teminatı 4.000,00.-(dörtbin)TL.dır. İhaleyi müteakip kira bedelinin üzerine + % 18 KDV eklenecektir. Geçici teminat ihale günü saat 14.30’a kadar Armutlu Ziraat Bankasında Armutlu Belediyesinin hesabına veya Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.

3-      İsteklilerde aranacak şartlar ve belgeler :

a.       Nüfus cüzdan Fotokopisi,

b.      İkametgah belgesi,

c.       Tebligat için adres beyanı

d.      İmza sirküleri,

e.       Belediyemize borcu olmadığına dair  alınacak resmi yazı.

f.       Geçici teminat yatırdığına dair makbuz.

 

İbraz etmeleri gerekmektedir.

   

1-      Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Yazı İşleri Servisinden ve ayrıca www.armutlu.bel.tr. adresinden temin edilebilir. 


 

 

 

 

İLÇEMİZ MERKEZ HAMAMLARI

İHALE ŞARTNAMESİ

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Karşıyaka Mahallesi Ilıca Sokakta mevcut  2 adet hamam  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile Sözleşme tarihinden başlamak üzere 3 yıl müddetle  kiraya verilecektir. Bu husustaki ikici defa  ihale  06.07.2017 Perşembe  günü saat 15.00’de belediyemiz ihale komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

1-       Bir adedi erkeklere ve bir adedi de bayanlara mahsus olmak üzere 2 adet hamam mevcut olup, kullanılır durumdadır.

2-      İhaleye çıkış bedeli yıllık (2017 yılı) 120.000.-(yüzyimibin) TL olup, geçici teminatı 4.000,00.-(dörtbin)TL.dır. İhaleyi müteakip kira bedelinin üzerine + % 18 KDV eklenecektir. Geçici teminat ihale günü saat 14.30’a kadar Armutlu Ziraat Bankasında Armutlu Belediyesinin hesabına veya Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.

3-      İsteklilerde aranacak şartlar ve belgeler :

a.       Nüfus cüzdan Fotokopisi,

b.      İkametgah belgesi,

c.       Tebligat için adres beyanı

d.      İmza sirküleri,

e.       Belediyemize borcu olmadığına dair  alınacak resmi yazı.

f.       Geçici teminat yatırdığına dair makbuz.

4-      KDV dahil İhale bedelinin % 50 (yüzdeelli)si (yarısı) sözleşme sırasında tahsil edilecek ve kalan miktar 12 aya eşit bölünerek her ayın 15.gününe kadar belediyemiz tahsilât servisine yatırılacaktır. KDV dahil İhale bedelinin yarısı  oranında tahsil edilecek bedel yalnızca birinci yıl için geçerlidir. Diğer yıllar yıllık  kira bedeli 12 aya bölünerek tahsil edilecektir. Süresinde ödenmeyen kiralara kanuni gecikme faizi uygulanacağı gibi 2 ay üst üste kira ödenmemesi tahliye sebebi sayılacaktır. Ayrıca ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için ipotek gösterilen gayrimenkuller kullanılacaktır.

5-      İhaleyi müteakip sözleşme yapılmadan önce ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarın kesin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.

Sözleşme esnasında 2.000,00.-(ikibin)TL depozito bedeli alınacaktır. Ayrıca ihale üzerinde kalan kişi kira sözleşmesi öncesi KDV dahil 1(bir) yıllık kira bedeli değerindeki gayrimenkulü (imarlı arsa, arazi, daire vb.ni) Kurumumuz adına ipotek olarak gösterecektir. İpotek gösterilen gayrimenkulün uygunluğu Kurumumuzca değerlendirilecektir.  

6-      İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

7-      İhale kararı, karar tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde ita amirince onaylanacak olup ihale üzerine kalan kişi 15(onbeş) gün içerisinde belediyemize gelerek sözleşme yapmak zorundadır. 

8-      İhaleden doğabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile elektrik ve telefon gibi zorunlu giderler ihaleyi alana aittir. İhaleyi müteakip sıcaksu sağlayan motor ve jeneratör elektrik gideri Belediyeye ait olup, hamamlar içerisinde harcanan elektrik ve yakıt gideri kiracıya aittir.

9-      İhale sonucu belirlenen kira ilk yıl sabit olup, takip eden yıllar için Devlet İstatistik Kurumunun belirlediği TEFE-TÜFE oranında artış yapılacaktır.

10-  İşyerinin amacı dışında kullanılması veya üçüncü kişilere kiralanması fesh sebebidir.

11-   Kira müddeti sözleşme tarihinde başlayacak ve üç yıl bittiğinde sona erecek olup, süre uzatımı yapılmayacaktır.

12-  İhaleyi müteakip kira sözleşmesi; İhale öncesi www.armutlu.bel.tr adresinde yayımlanmış olan (ihale şartnamesinde ve teknik şartnamede belirlenen) hususlara göre yapılacaktır.

13-  İhtilafların çözüm yeri Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.  

1/2

Sayfa : 2

İLÇEMİZ MERKEZ HAMAMLARI

TEKNİK ŞARTNAME

            MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM

            Mülkiyeti belediyemize ait  ilçemiz  Karşıyaka  mahallesi  Ilıca Sokakta  mevcut erkeklere ve bayanlara tahsis edilen 2 adet hamam 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir. Bu husustaki ikinci defa  ihale 06.07.2017 Perşembe günü saat 15.00’de belediyemiz ihale komisyonu (belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

           MADDE 2 : TARİFELER

            Hamamlarda uygulanacak tarifeler Belediye Encümeni tarafından belirlenir. Şu an mevcut banyo giriş tarifesi  8,00.-(sekiz)TL ,  havlu ücreti 3,00.-(üç)TL,  0-07 yaş arası ücretsiz uygulanmaktadır.  0-7 yaş arası ücretsiz uygulaması devam edecektir. 

            MADDE 3 : TEMİNAT VE PEŞİN ÖDEME

            İhale sonucu ihale üzerine kalan kişi en geç 15 gün içerisinde KDV dahil ihale bedelinin( yarısını) % 50 (yüzdeelli)sini peşin ödemek zorundadır. KDV dahil ihale bedelinin (yarısını) % 50(yüzdeelli)sini  peşin ödemeyen yüklenici ile sözleşme yapılmayarak  ihale fesh edilecek ve geçici teminat iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir. Ayrıca ihale üzerinde kalan kişi kira sözleşmesi öncesi KDV dahil 1(bir) yıllık kira bedeli değerindeki gayrimenkulü (imarlı arsa, arazi, daire vb.ni) Kurumumuz adına ipotek olarak gösterecektir.

             MADDE 3 : KİRA MÜDDETİ VE MİKTARI

            Kira müddeti 3 yıldır. Sözleşmeyi müteakip  başlar ve  üçüncü yılın bitiminde  sona erer.  Kira her iki hamamın bir bütün olarak ihaleye çıkış bedeli yıllık 120.000,00-(yüzyirmibin) TL olup,   ihale bedeline + % 18 KDV eklenecektir.

           MADDE 4 : YÜRÜTME VE DENETİM

            İlçe merkez hamamlarının işletmeciliğini alan kişinin sorumluluğu altında gerektiğinde belediyemiz zabıta memurları  ile ilçe sağlık ocağı tabipliği tarafından ortaklaşa denetlenecektir. Hamam olarak işletilecek işyeri 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler olarak anıldığından; buna göre sözleşme tarihinden itibaren işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını 15 gün çerisinde alacaktır.

           MADDE 5 : HUKUKİ SORUMLULUK

            İhaleden doğacak her türlü vergi, resim, sigorta, harç giderleri, mali, hukuki ve cezai sorumluluk işleticiye aittir.

            MADDE 6 : ÇALIŞMA ŞEKLİ

            Her hamam için 15 günlük tadilat süresi çıkılarak,  yıl içerisinde her hamamın 350 gün çalışması esastır.

          Yaz Sezonu olarak kabul edilen Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında Erkekler Hamamı açılış saati 06.00 olup, kapanış saati 24.00 olarak uygulanacaktır.   Bayanlar hamamı açılış saati 07.00 olup, kapanış saati 23.00 olarak uygulanacaktır.

          Kış Sezonu olarak kabul edilen Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında Erkekler Hamamı açılış saati 07.00 olup, kapanış saati 23.00 olarak uygulanacaktır.  Bayanlar Hamamı açılış saati 08.00 olup, kapanış saati 22.00 olarak uygulanacaktır.

           İşletmeci umuma açık işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uygun olması şeklinde;  açılış ve kapanış saatlerinde yapılan değişikliğe uyabilir veya ayrıca değişiklik talep edebilir. Bu konudaki yetki Belediye Encümenine aittir.  İlçe merkez hamamları mecburi  kapanışlarda  ve 15 günlük tadilat sürelerinde bayanlar ve erkeklerin kullanımına dönüşümlü olarak hizmet verecektir.          

            MADDE 7 : TADİLAT, DEMİRBAŞ GİDERLER VE KAPALI GÜNLER

        Her iki hamam mevcut haliyle teslim edilecek olup, noksanlar tutanak altına alınacaktır. Bu noksanlar için belediye herhangi bir bedel ödemeyecek olup, kiralayanın yapacağı masraflar kira bedelinden düşülmeyecektir.

        İşletmeci hamam içerisinde kesinlikle belediyeden izinsiz tadilat yapmayacaktır. Tadilat yapılacak işler belediye encümen kararıyla belirlenir. Hamamların bakım ve onarım ihtiyacı ve bu nedenle kapalı olduğu/kapalı olması gereken günler zabıta, fen işleri ve su işleri personelinin de aralarında bulunduğu bir komisyon tarafından tutulacak bir tutanakla belirlenecektir.

       Ayrıca işletmeci tarafından talep edilmesi durumunda her bir hamam için yılda 15(onbeş) günlük tadilet süresi verilecektir. Verilen bu süre hamamların kapalı olması halinde kira bedelinden düşülecektir.

      Her iki hamamdan birinde komisyonun tespitleri sonucu büyük çaplı yapım ve onarım işi çıkması halinde Encümen kararı ile sözkonusu hamam en fazla 10 ay kapatılacaktır. Mecburi olmayan tadilatlar Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yapılmayacaktır. Bu tadilat sebebiyle tek hamamın kapalı olduğu günler Encümen kararı ile kira bedelinden düşülecektir.  

     Demirbaş olmasını gerektiren sıcaksu ve soğuksu temini, tadi,lat, onarım, hat yenileme vb. gib yapılacak olan tüm masraflar kiraya verene (belediyeye) aittir. Sözkonusu bu tür iş ve işlemlerin verilecek izni müteakip işletmeci tarafından yapılması ve bu gibi hususlardan kaynaklanan durumlarda hamamların kapalı kalma süresinin ve yapılan işlere ait belgelerin de ibraz edilmesi suretiyle kira bedelinden düşülecektir.   

2/3

 


Sayfa :

MADDE 8- SÖZLEŞME

İhaleyi müteakip kira sözleşmesi; İhale öncesi www.armutlu.bel.tr adresinde yayımlanmış olan (ihale şartnamesinde ve teknik şartnamede belirlenen) hususlara göre yapılacaktır.

            MADDE 8 : CEZALAR

            Yapılan denetimler neticesinde hata ve kusuru görülen işletmeci;  yetkili kişilerce her zaman sözlü veya yazılı uyarılır. Bundan da sonuç alınmazsa cezai işlem uygulanacaktır. Ceza miktarını belirlemeye belediye encümeni yetkilidir.

 

 

DİĞER İLANLAR
 • 28 Temmuz

  KİRALAMA

  KİRALAMA
  Konu kiralama
  İhale Tarihi 28/07/2017
  İhale Kayıt No 28072017/1
  İhale Türü KİRALAMA
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ MÜDÜRŞÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 06 Temmuz

  Armutlu İlçe Merkez Hamamlarının Kiraya Verilmesi (ikinci defa ihalesi)

  Armutlu İlçe Merkez Hamamlarının Kiraya Verilmesi (ikinci defa ihalesi)
  Konu Hamam İhalesi
  İhale Tarihi 06/07/2017
  İhale Kayıt No 1
  İhale Türü 2886 sayılı Devlet ihale kanunu
  Müdürlük / Birim Yazı işleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi